Call us Today ! +94 771 710 170 | info@tuitionhub.lk
 

ne tür kumar lisansı alınabilir almanca 6

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

(2)  Müdürlük;  yukarıda sayılan görevler ile  Başkan  ve  bağlı  bulunulan  Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. (2) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. Madde 21-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 2- Elektronik veya fiziki ortamda belediye başkanlığına hitaben gelen belgelerin e-belediye bilgi sistemine kayıtlarının yapılarak Belediye başkanının veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı/ Yazı işleri Müdürünün onayından sonra ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak. MADDE 23- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 10) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yürütürken işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun yapmak, gerekli özen ve çabukluğu göstererek neticelendirmekle yükümlüdür. D) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve üzerindeki zimmetli eşyalar, müdürün hazırlayacağı bir tutanakla o işi yapacak yeni personele teslim edilir. (2)Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

A)Personel,  bu  Yönetmelikte  belirtilen  iş  ve  işlemleri  mevzuat  çerçevesinde,  emir  ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapmak. E)Şef görev  ve  yetkileri  ile  ilgili  yaptığı  faaliyetlerden  dolayı  müdüre,  Başkan yardımcısına, Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. A)Müdürlüğe ait yapılan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak. K)Geçici  süre  görevde  bulunamayacağı  dönemlerde,  müdürlüğe  tayin  şartlarını  haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemeye ve Başkanlık Makamına onaya sunmaya yetkilidir. D)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak sözlü ya da  yazılı  görevlendirmeleri  yapmak,  müdürlük  faaliyetlerini  denetlemek,  varsa  aksaklıkları gidermek. B)Kent  envanterinin oluşturulmasını  sağlar,  gerekli  çalışmaları  yapar  ve  takip  eder. Belediye  sınırları  içinde  kalan  bölgelere   ait  proje  haritası   çıkartır,  ihtiyaç   analizini gerçekleştirir  ve  bu  doğrultuda  sosyal,  kültürel  ve  yapısal  projelerin  gerçekleştirilmesini sağlar.

  • MADDE 16- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
  • Kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları aşağıdaki gibidir.
  • (2)  Müdürlük;  yukarıda sayılan görevler ile  Başkan  ve  bağlı  bulunulan  Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur.

B)Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda bir üst makama tekliflerde bulunmak. A)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulamak. D)Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve performans programlarını hazırlamak. P)Bunların dışında 5393 sayılı yasa ve diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevlerin yanı sıra, Başkanın talimatlarını yerine getirmek. O) Halkın Müdürlüğün görev tanımı içinde yer alan çeşitli talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra yazılı veya sözlü bilgi vermek. N) Kurum içi kurum dışı yazışmaları takip ederek, gelen ve giden yazı kayıtlarını tutmak. I)Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili, personel, araç-gereç ve sevkiyatı ile işin kontrolünü yapmak ve iş ile ilgili her türlü bilgiyi üst yönetime vermek. A)Büro Amirliği; Dış Kurumlardan gelen evrak, birim müdürlüklerden gelen evrak, beyaz masa ve ilan/çağrı merkezinden gelen evrak ile vatandaşların şikayet dilekçelerini almak, yazışmaları yapmak.

(9)   Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar. (6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar. (4)  Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir. (5)     Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla  “istişare toplantıları”  düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak. C) Müdürlüğe   gelen  tüm  evraklar,  ilgili personel tarafından işlemi yapıldıktan sonra  konularına  göre  dosyalanır. (2) İnsan   Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğündeki  iş  ve  işlemler  müdür  tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 1-Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası veya Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ile yürütülür. 10- Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. 3-Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

Yürürlük MADDE–9 –1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Soma  Belediyesi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 2- Bu yönetmelik, Gelirler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personelin yetki, sorumluluk çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevcut yasalara göre düzenlemek ve devamlılığını sağlamaktır. AmaçMADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş,    görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE- 2 – Bu Yönetmelik Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarını kapsar. Madde1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. AmaçMADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kuruluş,    görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2)İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. MADDE 19 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. (b) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek. (a)Sorumlunun atanabilmesi veya görevlendirebilmesi için; ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak. (a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak. (h)Aydınlatma ve enerji tesisleri ile ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, çözümüyle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek. (b)-Soma Belediyesi bünyesinde bulunan diğer birimlerin elektrik ile ilgili tevdi edilen işleri yapmak.

Pazar içi ve pazar başı işgallere engel olarak, kapama saatleri tezgah kurma belgesi, etiket, tabela ve çöplerin poşetlenmesinin kontrolünü yapacaklardır. 8)Zabıta Memurları ekibinde sorumlu komiser veya komiser yardımcısına bağlı, kurum hedeflerine uygun olarak görev yapar. 14)Mühürleme ve Mühür fekki işlemlerini yapar ve takip eder/ettirir, sonuçlarını izler. 3)Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 7)Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 2)Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. (4)  Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

Gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek. Ç)Müfettişlerden gelen yazı ve raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Ç)Müdürlüğün  görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı  ve/veya Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. C)Belediye  Müdürlüklerinden  gelen  fikirleri ve talepleri değerlendirir  ve  uygunluğuna  göre bağlı bulunduğu üstüne sunar, verilen talimat doğrultusunda   uygulanmasını sağlar ve takip eder. (2)Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir. E) Her türlü genelge, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek. MADDE 14- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE 14 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk­ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. MADDE 23 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. MADDE 22 – (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

10-Amirlerince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve özenle yapmak. Kurumda bir siber olayın yaşanmadığı veya gerçekleşmediği durumlarda Kurumsal SOME’ler, kurum içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurumsal bilişim sistemleri sızma testlerinin yapılması/yaptırılması ve kayıtların düzenli olarak incelenmesi çalışmalarını yaparlar. (5) Belediye tarafından ilgili kanunda belirtilen kapsama giren internet adresleri ile Belediye sistem güvenliği açısından tehlike yaratabilecek nitelikte zararlı olduğu tespit edilen internet adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Kullanıcılar tarafından bu tür engellemelerin kaldırılması konusunda Bilgi İşlem Yöneticiliği’nden talepte bulunulamaz. Ö)Müdürün kendisine   yüklediği   görev   ve   yetkilerin   yerinde   ve   zamanında kullanılmasından sorumludur. L)Belediye    hizmetlerinde;    hesap    verebilirlik    ilkesine    uygun    hareket    etmek. Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak.

April 25, 2024

0 responses on "ne tür kumar lisansı alınabilir almanca 6"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 - TutionHub.lk. All rights reserved. Solutions by Extreme IT Solutions™